بازدید خبرنگاران
یکشنبه 27 تیر 1395 - 18:35
بازدید خبرنگاران واهالی سیما از بخش آنکولوژی بیمارستان در حال احداث