هیئت مدیره

                      

رئیس هیئت مدیره

رضا شهریاری

نائب رییس

علیرضا خویی

کارگروه بخش  IT

کوروش بخشی

کارگروه بخش فرهنگی

علی فرح آبادی

کارگروه فنی

فرهاد گلیم فروش

عضو هیئت مدیره

امیردماوندی

خزانه دار

محمد فاضل نیا

بازرس

معصوم فقانعلی