بازارچه خیریه دانشکده پرستاری مامایی نسیبه
دیدار نوروزی مسئولان با کودکان بخش انکولوژی بیمارستان ماهک
مراسم اختتامیه بازارچه خیریه ماهک
چهارمین بازارچه نوروزی ماهک
جشن شکرگزاری ماهک
بازارچه خیریه موسسه روانشناسی فروغ
تولد کودکان ماهکی
بازدید فرماندار مازندران از ماهک
ششمین بازارچه بزرگ خیریه غذا
عملیات ساخت بیمارستان ماهک